คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ทะเบียนเลขที่ จ.๑๒๐๙/๒๕๖๑


 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร
อุปนายก

อาจารย์ปราโมทย์  เทพพัลลภ
นายกสมาคม

 

นาวาอากาศตรี จักรี  จงศิริ
อุปนายก

     
นายสุรินทร์  งามวิไล
กรรมการและผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ
รองศาสตราจารย์ เกษม  ช่วยพนัง
กรรมการและกีฬาและนันทนาการ
นางสาวศิริมนต์ อุ่นมิ้ม
กรรมการและปฏิคม
     
พ.อ.อ.หญิง สุชาดา  ยืนยง
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
นายธัญญ์กวิน  ธนาคุณปิยพัฒน์
กรรมการและนายทะเบียน
ว่าที่ร้อยโท ธรรมศักดิ์ ทองคำอ่อน
กรรมการและประชาสัมพันธ์
     
นายยุทธศักดิ์  บุญเรืองลือ
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายพงษ์ชัย  พรสุโรจน์
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ
กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
     
นายปรีชา ศรีสง่า
กรรมการและผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
นายศิริพงษ์  รัสมี
กรรมการและจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
นายสมชาย  บรรดาศักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
     
นางมะลิ  สุขเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
นายเอกวาสิทธิ์  ภู่เจริญศิลป์
กรรมการและศิลปวัฒนธรรม
นายจารุวัฒน์  ทองขาวขำ
กรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
นายสุรเชษฐ์  จันทร์วรเศรษฐ
กรรมการและผู้ช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายดุสิต  ขจรภัย
กรรมการและประเมินผล
นายรณภณ  จันต๊ะ
กรรมการและผู้ช่วยประเมินผล
     
ดร.สุธี  แก้วเขียว
กรรมการและวิชาการ
นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์
กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ
นายปริญญา  รับสมบัติ
กรรมการและพัสดุ
     
นางสาวเพ็ญศรี  บางบอน
กรรมการและเหรัญญิก
นายสมพงษ์  สกุลวารี
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกและผู้ช่วยกีฬาและนันทนาการ
นายพิษณุวัตร  จงเจตน์ดี
กรรมการและเลขาธิการ
     
   
  นายอนันต์  ศรีม่วง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการและกิจกรรมพิเศษ