สารจากนายกสมาคม
   สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกท่าน ก็คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2435 ซึ่งได้พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาออกไปทำงานรับใช้สังคม มีอยู่มากมายนับแสนคนทั่วประเทศ ต่อมาได้มีศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่งคิดที่จะรวบรวมบรรดาศิษย์เก่าให้ได้มีโอกาส มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดศิษย์เก่าทั้งหลาย  ในที่สุดก็ได้จดทะเบียนตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516  นับรวมเวลามาจนถึงวันนี้ก็ครบ 45 ปีพอดี วัตถุประสงค์หลักของสมาคมศิษย์เก่า เพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาคม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบัน สนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา และสนับสนุนเผยแพร่ชื่อเสียง ผดุงเกียรติของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


   ในปีนี้ผมได้รับเกียรติจากสมาชิกสมาคม เลือกให้มาดำรงตำแหน่ง เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในตัวผม ผมสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา พัฒนางานของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้ดำเนินไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งในการทำงานก็อาจมีปัญหา อุปสรรคบ้าง ก็จะขอความร่วมมือกับมวลสมาชิกทุกท่าน มาช่วยกันฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคให้หมดไป สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น  มีข้อเสนอแนะใดๆ ก็สามารถส่งไปที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าได้ทุกเวลา
 
   ในโอกาสนี้ผมขออำนาจคุณพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงมาปกป้องคุ้มครองทุกท่าน บันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป(นายปราโมทย์  เทพพัลลภ)
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร