๒ พระองค์ทรงเยี่ยมชาวกูบแดง

๒ พระองค์ทรงเยี่ยมชาวกูบแดง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๘ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๗๗ ขณะทรงพระเยาว์ และประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เสด็จนิวัติกลับเมืองไทยครั้งแรกโดยเรือ ผ่านประเทศสิงคโปร์ เกาะสีชัง ถึงท่าราชวรดิฐ และประทับที่พระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ และเสด็จกลับเพื่อศึกษาต่อโดยทางเรือ ถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒

เสด็จนิวัติกลับเมืองไทยครั้งที่ ๒  โดยเครื่องบินถึงเมืองไทยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๘  การเสด็จกลับครั้งนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุนิติภาวะแล้ว พร้อมจะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ ได้ นายปรีดี  พนมยงค์  ผู้สำเร็จราชการในขณะนั้นจึงได้สิ้นสุดลง  พระองค์ได้โปรดเกล้าให้นายปรีดี  พนมยงค์  เป็นรัฐบุรุษอาวุโส  มีหน้าที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน  ต่อมานายปรีดี  พนมยงค์  ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก นายควง  อภัยวงค์

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระองค์พร้อมพระอนุชา (รัชกาลที่ ๙) ทั้งสองพระองค์เสด็จทอดพระเนตรการทำนา ณ ทุ่งกูบแดง (เขตบางเขน) บริเวณมุมวัด ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  มีพสกนิกรมารอเฝ้าประมาณ ๕๐ คน  การเสด็จมาครั้งนี้นอกจากดูการสาธิตการทำนาของชาวนาแล้ว  พระองค์ยังทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองอีกด้วย สร้างความประทับใจให้กับชาวบางเขนเป็นอย่างยิ่ง เป็นมิ่งมงคลและเป็นกำลังใจของทุกคนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี (ในขณะนั้น) เห็นว่าพื้นที่ที่พระองค์ทรงหว่านข้าวกับพระอนุชา (รัชกาลที่ ๙) นั้น  เป็นมหามงคลยิ่งควรจะสร้างสิ่งสำคัญทางด้านศาสนา การศึกษา และวัฒนธรรมขึ้น  เพื่อเป็นที่ระลึกและสิริมงคลแก่เยาวชนสืบต่อไป  จึงได้จัดตั้งพุทธวิชชาลัยขึ้นในพื้นที่ประมาณ ๑๔ ไร่  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความดีของจักรีวงศ์  ให้พสกนิกรชาวไทยได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา โดยเฉพาะชาวบางเขนได้มีโอกาสสักการบูชา นำความเจริญสู่ตนเอง และชาติบ้านเมือง  จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ขึ้น ในพระ    อิริยาบถทรงหว่านข้าว ขนาดสูง ๑ เท่าครึ่งของพระองค์จริง  ประกอบพิธีประดิษฐานเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ บริเวณด้านหน้าของอาคารพุทธวิชชาลัย  หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ด้านหลังมีแผ่นหมายกำหนดการติดที่แท่นของพระบรมราชานุสาวรีย์  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) มองดูสง่างาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น       ถ้าท่านผ่านบริเวณวงเวียนหลักสี่บางเขน จะเห็นอาคารรูปโดมสูง ๕ ชั้น สะดุดตา บริเวณด้านหน้าอาคาร  ท่านจะเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ทรงยืนหว่านข้าวอย่างสง่างามเป็นอย่างยิ่ง ท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นหรือสักการะ  ขอแนะนำให้ท่านได้ไปสักการะได้ตลอดเวลา  ท่านจะพบแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนานตลอดไป

 

เกษม อยู่สำราญ

ประธานมูลนิธิทุนการศึกษาหอวัง

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*