ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2560

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ โดยท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี เป็นประธานในการประชุม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*