ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (อาคาร 7-11) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยท่านพลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในการประชุม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*