ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2

ขอเชิญคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ (อาคาร 7-11) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

หมายเหตุ : ขอความกรุณานำบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*