ประวัติของสมาคม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันฝึกหัดครู ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๕ ณ โรงเลี้ยงเด็ก ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” โดยมี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้ทรงริเริ่ม และเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรก เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง และมี มิสเตอร์ ยี.เอช.กรินด์รอด (G.H.Grindrod) ชาวอังกฤษ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและสถาบันที่มาตามลำดับ จนเป็นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในปัจจุบัน ดังนี้

ไฟล์ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

    พ.ศ.๒๔๓๕ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” สถานที่ตั้ง โรงเลี้ยงเด็ก ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพฯ
    พ.ศ.๒๔๔๕ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์” สถานที่ตั้ง ตึกแม้นนฤมิตร โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
    พ.ศ.๒๔๔๙ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก” สถานที่ตั้ง โรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นบ้านของสมเด็จพระเจ้ายาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มอบให้
    พ.ศ.๒๔๕๖ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ แผนกคุรุศึกษา โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่สถานที่เดิม แต่ในปี พ.ศ.๒๔๕๘ ได้ย้ายตามโรงเรียนข้าราชการพลเรือนไปตั้งที่วังใหม่ ตำบลปทุมวัน (ปัจจุบันได้รื้อและสร้างเป็นกรีฑาสถานแห่งชาติ)
    พ.ศ.๒๔๕๙ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ แผนกคุรุศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สถานที่ตั้ง วังใหม่ ตำบลปทุมวัน (ปัจจุบันได้รื้อและสร้างเป็นกรีฑาสถานแห่งชาติ)
    พ.ศ.๒๔๖๑ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศ” สถานที่ตั้ง อาคารโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ
    พ.ศ.๒๔๗๕ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประถม พระราชวังสนามจันทร์” สถนที่ตั้ง พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
    พ.ศ.๒๔๗๗ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประถม ถนนศรีอยุธยา” สถานที่ตั้ง กองพันทหารราบที่ ๖ ถนนศรีอยุธยา (วังแดง ได้รื้อออกแล้วสร้างเป็นกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ในปัจจุบัน)
    พ.ศ.๒๔๘๕ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร วังจันทรเกษม” สถานที่ตั้ง วังจันทรเกษมหลังกระทรวงศึกษาธิการ (ได้รื้อแล้วสร้างเป็นสำนักงานคุรุสภาในปัจจุบัน)
    พ.ศ.๒๔๘๖ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร” สถานที่ตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นระหว่างสงครามโลกที่ ๒ จึงย้ายไปเรียนชั่วคราวที่โรงเรียนฝึกหัดครูมูล ปราจีนบุรี และเมื่อสงครามสงบจึงย้ายกลับสถานที่เดิม
    พ.ศ.๒๔๙๐ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” สถานที่ตั้ง วังจันทรเกษม ย้ายกลับมาที่เดิม
    พ.ศ.๒๔๙๙ ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร” สถานที่ตั้ง ได้ย้ายไปอยู่หลังวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เลขที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอบางเขต จังหวัดพระนคร
    พ.ศ.๒๔๐๙ ชื่อว่า “วิทยาลัยครูพระนคร” สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอบางเขต จังหวัดพระนคร
    พ.ศ.๒๕๒๘ ชื่อว่า “วิทยาลัยครูพระนคร สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” เลขที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอบางเขต จังหวัดพระนคร


     

โลโก้สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร