ทำเนียบนายกสมาคม

ทำเนียบนายก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครลำดับที่ 1

ดร. มานะ พิทยาภรณ์
พ.ศ. 2516-2529

ลำดับที่ 2

ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์
พ.ศ. 2529-2532

ลำดับที่ 3

ดร. วิชัย  แข่งขัน
พ.ศ. 2532-2534

 

 

   

ลำดับที่ 4

น.ต. นรพงศ์ สุขสุเพิ่ม
พ.ศ. 2534-2536

ลำดับที่ 5

รศ. บริบูรณ์ วงศ์สารศรี
พ.ศ. 2536-2538

ลำดับที่ 6

ดร. น้อย สีป้อ
พ.ศ. 2538-2540 และ พ.ศ. 2540-2542

 

 

   

ลำดับที่ 7

ฯ พณ ฯ เชาวน์  สายเชื้อ
พ.ศ. 2543-2545 และ พ.ศ. 2545-2547

ลำดับที่ 8

รศ.ดร. เปรื่อง  กิจรัตน์ภร
พ.ศ. 2547-2549 และ พ.ศ. 2549-2556

ลำดับที่ 9

พลอากาศเอก สุเมธ  โพธิ์มณี
พ.ศ. 2556-2560

 

 

   
 

ลำดับที่ 10

อาจารย์ปราโมทย์  เทพพัลลภ
พ.ศ. 2561-2563

ลำดับที่ 11

ดร.วีระกุล  อรัณยะนาค
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน