คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ทะเบียนเลขที่ จ.๑๒๐๙/๒๕๖๓


 

 

นายประพนธ์ หลีสิน
อุปนายก

ดร.วีระกุล  อรัณยะนาค
นายกสมาคม

 

นาวาอากาศตรี จักรี  จงศิริ
อุปนายก

     
นางสาวศิริมนต์ อุ่นมิ้ม
กรรมการและปฏิคม
พ.อ.อ.หญิง สุชาดา  ยืนยง
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
นายเจริญ ศรีอาริยะจันทร์
กรรมการและนายทะเบียน
     
นายชัชพล สงวนศรี
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียนและผู้ช่วยปฏิคม
นายจงกล แก่นเพิ่ม
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายยุทธศักดิ์  บุญเรืองลือ
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
     
อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ
กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์
นายเฉลี่ยว โก่งเกษร
กรรมการและผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
นายดุสิต  ขจรภัย
กรรมการและจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
     
นางมะลิ  สุขเจริญ
กรรมการและจัดหารายได้
และสิทธิประโยชน์และผู้ช่วยปฏิคม
นายเมธินกฤตย์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยจัดหารายได้
และสิทธิประโยชน์และผู้ช่วยกีฬาและนันทนาการ
นายพิชิต เหล่าบัณฑิตพร
กรรมการและกิจกรรมพิเศษ
     
นายวุฒิธนา สมบัติ
กรรมการและผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ
นายเอกวาสิทธิ์  ภู่เจริญศิลป์
กรรมการและศิลปวัฒนธรรม
นายรังสรรค์ นกสกุล
กรรมการและผู้ช่วยศิลปวัฒนธรรม
     
นายสุมิตร ตุงโสธานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุรเชษฐ์  จันทร์วรเศรษฐ
กรรมการและผู้ช่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายรื่น หมื่นโกตะ
กรรมการและประเมินผล
     
นายสมสิทธิ์  มูลสถาน
กรรมการและวิชาการ
นายวิชัย ตรีเล็ก
กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรี วิศิษฐ พชรวโรทัย
กรรมการและพัสดุ
     
นายอาทิตย์  ชุ่มทอง
กรรมการและผู้ช่วยพัสดุ
นายวันชัย เกียรติสุวรรณ
กรรมการและเหรัญญิก
นายสมพงษ์  สกุลวารี
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกและกีฬาและนันทนาการ
     
 
นายอนันต์  ศรีม่วง
กรรมการและเลขาธิการ
นายรณภณ  จันต๊ะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ