คณะที่ปรึกษาสมาคม

คณะที่ปรึกษา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่มเติม)

ประกาศแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่มเติม2)


 

พลอากาศเอก สุเมธ  โพธิ์มณี
รองประธานที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร
ประธานที่ปรึกษา
พลตำรวจตรี นิพนธ์ เจริญผล
รองประธานที่ปรึกษา
     
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายเหรัญญิก
 
 
   
  นายไพรัช  อรรถกามานนท์  
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม
 
 
นายสุพจน์  นันทาภิรัตน์ นายสมพงษ์  วชิราวุฒิชัย นายบุญทอง  โอภาโส
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 
ดร.รัชต์  ไชยสุข นายพิชิต  เหล่าบัณฑิตพร นายวุฒิธนา  สมบัติ
     
 
ดร.ฐิตารีย์  ชัยคุณทวีชลธร นางนภา  แสงสุข  
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
 
 
นายชาย  สีบัวเลิศ นายอนุสรณ์  ปั้นทอง นายสุริยา  จันทร์เหมือนเผือก
     
นายสายัณต์  จันทร์เหมือนเผือก นางรัชนี  จันทรสมบูรณ์ นายพิศาล  พุ่มพ่วง
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
 
 
เรืออากาศโท อภิสัณห์ ชมภู นายสมปอง  รัศมิทัต นายวินัย  บัวศรี
     
   
นายอรรถพร  ปลื้มอารีย์    
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
 
 
 
นายเจริญ  ศรีอาริยะจันทร์ นางณัฐสมร  เชื้อแพทย์  
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
นายสำอางค์  สังข์เงิน นายภาสกร อรรถสิษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สารสุข
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายประเมินผล
 
 
   
  ดร.ประพนธ์  หลีสิน  
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
 
 
ดร.น้อย  สีป้อ ดร.สมสิทธิ์  มูลสถาน พลเอก อดิศร  สุวรรณตรา
     
 
ที่ปรึกษาฝ่ายพัสดุ
 
 
   
  นายพรชัย  กาญจนบรรยงค์  
     
 
ที่ปรึกษา
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรุตติ  จันทนะทรัพย์ นายสกนธ์วิทย์  ผลสุวรรณ นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล
     
ดร.อัศวิน   อิงคะกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ฑีฆทรัพย์ รองศาสตราจารย์ จงกล  แก่นเพิ่ม
     
นายวิชัย  บรรดาศักดิ์ นายอมร  ถาวรมาศ นายทนงค์ โอภาโส
     
นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ นายผดุงเกียรติ  อติคุณพงศ์สุภา นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล
     
นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ นายธราธพ  ชาตรี นายอดิศร โต๊ะมี
     
นางสาวเรณู  ได้ด้วยเพียร นายทินกร  ตากรวด นายอุดม  สุขทอง
     
นายทวนธน  คำมีศรี นายสุวิชาญ  ปรุงแสง นางศิริพร  นาคสวัสดิ์
     
 


เจ้าหน้าที่สำนักงานสมาคม

 
   
  นางสุดาวรรณ์  สกุลวารี