สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

0-2522-6600,0-2544-8678
0-2522-6601
pruaaa2516@gmail.com
http://www.aspnru.com
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กรุณาระบุข้อมูล

หมายเหตุ :
วิธีการกรอกชื่อ-นามสกุล ตัวอย่างเช่น นายสมมา ดีงาม กรอกเป็น สมมา<เว้นวรรค>ดีงาม ไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ